2.11.2021 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Davida Schmoranzera na téma K čemu se může hodit supratekuté hélium?

V této přednášce si připomeneme některé exotické vlastnosti supratekutého hélia a podíváme se podrobněji na jeho využití ve vědeckých odvětvích spojených s nízkoteplotní fyzikou, včetně některých spíše technických aplikací. Kromě zjevné role supratekutého hélia jako chladiva pro supravodivé magnety a refrigerantu ve specializovaných aparaturách se zmíníme také např. o termální defektoskopii. Zvláštní pozornosti se dostane jak moderním technikám měření s přesností omezenou pouze kvantovými limity a kvantovému počítání, tak i případným souvislostem mezi fázovými přechody v héliu a ději, které mohly probíhat v raném vesmíru.
David Schmoranzer je zaměstnancem Katedry fyziky nízkých teplot, Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Z široké oblasti problematiky fyziky nízkých teplot se věnuje především studiu kryogenních kapalin, zejména supratekuté fáze izotopu 4He. V pražské Laboratoři supratekutosti se zaměřil především na výzkum přechodu k turbulenci v normálním a supratekutém 4He v proudění vyvolaném oscilujícími tělesy, např. křemennými ladičkami, nebo různými drátky či disky. Ve stejných pracovních tekutinách také zkoumal kavitaci a akustické jevy, zejména pak bilanci mezi odporovou silou viskózní a akustickou.
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

29.10.2021 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Vojtěcha Novotného na téma Papua Nová Guinea: kmenové jazyky, kmenová biologie a kmenová medicína

Přednáška se zabývá jazykově a kulturně nejrozmanitější zemí světa, Papuou Novou Guineou. Devět milionů lidí hovořící 850 jazyky zde vytvořilo celou řadu unikátních a zajímavých kultur, každá se svým vlastním přístupem ke zkoumání přírody, včetně snahy rozpoznat, utřídit a prakticky využít místní rostliny a živočichy. O tradičním lékařství pralesních kmenů panuje řada iluzí a mýtů, zde se pokusíme o realistický pohled – obsahují tropické pralesy lékárničku budoucnosti a jsou kmenoví léčitelé užiteční ve světě moderní medicíny?
Vojtěch Novotný (*1964) vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Zabývá se ekologií herbivorního hmyzu v tropických ekosystémech. Pracuje v Entomologickém ústavu, součásti Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích, přednáší na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity a vede terénní stanici na Papui-Nové Guineji. Je členem Učené společnosti České republiky.
Odkaz na stream: https://www.youtube.com/watch?v=FiDCkOEnsnQ
Událost na Facebooku: https://www.facebook.com/events/592024238683268/

22.10.2021 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Ondřeje Šrámka na téma Geoneutrina – co a k čemu jsou?

Pohovořím o relativně novém tématu výzkumu na rozhraní oborů částicové fyziky a geofyziky. Neutrinové experimenty jsou primárně konstruované za účelem zodpovězení základních otázek o vlastnostech neutrin. Také nás ovšem informují o aspektech složení zemského nitra, konkrétně obsahu radionuklidů uranu a thoria, globálně významných zdrojů energie pohánějících vnitřní dynamiku naší planety.
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

19.10.2021 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Magdaleny Bohutínské na téma Je evoluce genomu předvídatelná?

Proč a za jakých podmínek se evoluce může opakovat? Evoluce genomu vedoucí ke vzniku výhodných znaků je z velké části ovlivňovaná náhodnými procesy. Je ovšem také ohraničena určitými omezeními, díky kterým je do jisté míry možné ji předvídat. A ačkoliv jsou naše předpovědi nedokonalé, mnohé díky výzkumu genetické informace víme. A tom bude přednáška.
Odkaz na stream: https://www.youtube.com/watch?v=ljwiZ1IUcjg
Událost na Facebooku: https://www.facebook.com/events/586056389382663
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

15.10.2021 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Kláry Hulíkové Tesárkové na téma Jak demografie pomáhá hledat odpovědi na jedny z nejstarších otázek lidstva

Přednáška stručně představí demografii jako vědní disciplínu, jejíž potenciál a význam se v posledním roce ukázal viditelněji než dříve. Nicméně demografické znalosti jsou podstatné v mnohem více směrech než bychom možná čekali – v plánování kapacit škol, domovů pro seniory, pro dostatečnou dostupnost zdravotní péče nebo starobních důchodů, atd. Efektivní využití demografických znalostí však stojí na důkladně provedené analýze.
V rámci přednášky se podíváme na vybraná fakta či pojmy, které sice všichni známe, ale přesto v rámci nich lze nalézt nové informace či specifické pojetí – pohlaví a věk. Tyto dvě veličiny umožňují totiž posoudit základní rozdíly reprodukčního chování v populaci, ale také pomocí nich můžeme dospět k tak zásadním otázkám, jako zda žijí déle muži či ženy, jakou roli v reprodukčním chování sehrává věk a jak vůbec můžeme věk vnímat, co je to čas nebo kdy začínáme stárnout. Výsledky vybraných demografických analýz dávají nahlédnout do podobných témat i do demografie jako oboru a jeho podstaty.
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

12.10.2021 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Matouše Pilnáčka na téma Mýlí se předvolební průzkumy? Důvody odchylek předvolebních výzkumů

V přednášce budou představeny základní principy předvolebních výzkumů a důvody jejich odchylek. Kromě základních důvodů jako je vzdálenost pozorování od voleb a výběrová chyba vzorku se podíváme i na méně známé důvody odchylek. Složitější mechanismy předvolebních výzkumů budou představeny na příkladech voleb v ČR, UK a Maďarsku. Na základě těchto znalostí se podíváme i na odchylky výzkumů ve volbách 2021 do Poslanecké sněmovny ČR a budeme spekulovat nad jejich důvody.
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

8.10.2021 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Miroslava Bárty na téma Exkurze do moderní radioastronomie

Radiová a mikrovlnná astronomie zažívá díky technologickému vzestupu v posledních letech období nevídaného rozkvětu. To se týká zejména interferometrie a aperturní syntézy využívající mnoha-anténových systémů. V uplynulých letech byla v široké mezinárodní spolupráci postavena řada obřích radioastronomických observatoří (např. LOFAR, ALMA, GMRT), jiné se dokončují (např. čínský radioheliograf MUSER) a další, ještě daleko větší projekty, jsou ve fázi přípravy nebo rané výstavby (SKA). Motivace ke stavbě ještě větších přístrojů je podnícena zejména fascinujícími výsledky získanými z těch stávajících: Ctěným posluchačům jistě neunikl mediálně hojně propíraný první obraz černé díry v galaxii M87 zveřejněný v dubnu 2019. Spojení observatoře ALMA s dalšími sedmi mikrovlnnými teleskopy do globálního systému VLBI interferometrie nám poprvé poskytlo rozlišení (lidově řečeno „zvětšení“) do té doby pouze z říše snů.
Přednáška si klade za cíl seznámit posluchače s principy fungování moderních radioastronomických přístrojů, zejména s aperturní syntézou a VLBI interferometrií, základy kalibrace dat a metod získání reálného obrazu, a přehledově též s novými observatořemi a jejich základními parametry. Ukážeme si i některé klíčové výsledky, které astronomický výzkum v radiové a milimetrové oblasti v několika posledních letech odhalil. Podrobněji se zastavíme zejména u mikrovlnné obří observatoře ALMA (Atacama Large Millimeter/sub-millimeter Array), která sehrála klíčovou roli i v nedávno získaném prvním zobrazení černé díry v M87. Ne úplně všeobecně se ví, že ČR je v tomto mezinárodním projektu významně zastoupena – jeden ze sedmi uzlů infrastruktury European ALMA Regional Center (EU ARC) sídlí na Astronomickém ústavu AVČR v Ondřejově. Náš uzel má – mimo jiné – především v Evropě unikátní expertizu pro sluneční výzkum s observatoří ALMA. Díky tomu vedl v letech 2014-17 evropskou účast v celosvětovém úsilí o vývoj specifického režimu pro sluneční pozorování (Solar ALMA Observing Mode) a od roku 2017 koordinuje všechny evropské vědecké projekty zacílené na sluneční výzkum s observatoří ALMA.
Miroslav Bárta (*1973) vystudoval MFF UK v Praze, kde nyní působí i jako externí přednášející (Radioastronomie, Sluneční fyzika II). Jako postdoktorand (2008-11) pobýval na Ústavu Maxe Plancka pro výzkum Sluneční soustavy v Göttingen, SRN. Dlouhodobě pracuje na Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově, od roku 2019 jako vedoucí Oddělení sluneční fyziky. Zabývá se výzkumem sluneční aktivity – zejména počítačovým (HPC) modelováním plazmových procesů ve slunečních erupcích, jejich diagnostikou s pomocí radiových a mikrovlnných pozorování, a mikrovlnnou interferometrií s observatoří ALMA. V letech 2015-16 byl prvním vedoucím Velké výzkumné infrastruktury EU ARC.CZ (účast ČR v observatoři ALMA). Mezi roky 2014-17 byl činný v pozici projektového manažera evropského podílu na vývoji specifického režimu pro pozorování Slunce s observatoří ALMA (ESO ALMA Development Study) a od roku 2017 působí jako evropský koordinátor jejího vědeckého využití pro výzkum Slunce. Má na starosti i vývoj celosvětově závazné procedury pro zpracování všech slunečních dat z observatoře ALMA a správu její centrální dokumentace. Od roku 2021 je hlavním řešitelem vývojového projektu ESO „ALMA Development Study: Towards high-resolution solar ALMA imaging“, ve kterém vede mezinárodní konsorcium výzkumníků z Evropy, USA a Japonska.
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

5.10.2021 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Václava Fanty na téma Metody historie výzkumu kulturní krajiny

Historie kulturní krajiny bývá tradičně řazena do oboru historická geografie. Moderní vědecké obory (např. environmentální archeologie, geografické informační systémy) ale nabízí spoustu dalších metod a přístupů ke studiu tohoto vpravdě tradičního tématu.
Přednáška nabízí stručný úvod do tří metodických přístupů používaných ke studiu historické kulturní krajiny: historická geografie, dálkový průzkum Země a environmentální archeologie/archeobotanika. Budou diskutovány možnosti a limity jednotlivých přístupů, včetně využitelnosti pro laického uživatele.
 
Václav Fanta (*1987) vystudoval architekturu na ČVUT, doktorát získal z krajinné ekologie na ČZU. Na Fakultě životního prostředí ČZU se zabývá výzkumem dějin osídlení v environmentálním kontextu, historií krajiny a lidovou architekturou v českých vesnicích v Banátu. V létě rád chodí po horách a v zimě intenzivně bruslí.
 
Odkaz na stream: https://www.youtube.com/watch?v=Hyl8idD_tok
 
Událost na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1370701646683145
 
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/