Chcete dělat něco jedinečného? Hledáte atraktivní téma na tvůrčí – badatelský projekt, ročníkovou nebo maturitní práci či SOČku? Chcete si vyzkoušet reálnou práci ve vědě a výzkumu nebo na vývoji technických a  sociálních inovací?

Ve spolupráci se s odborníky ze špičkových pracovišť vysokých škol, akademie věd a high-tech firem Vám nabízíme široké spektrum témat současné vědy a techniky ze kterých si můžete vybírat. PŘEHLED TÉMAT A OBORŮ 2021-2022.

K vybraným tématům Vám spolu s odborníky pomůžeme připravit a realizovat Váš (školní, ročníkový, maturitní či SOČ) projekt. 

Staňte se členy týmu některého z těchto projektů, rozviňte svoji kreativitu a podílejte se na posouvání hranic možností i lidského poznání. V případě zájmu nás kontaktujte na e-mailu: prokop.alex@gmail.com nebo na čísle: 774 143 458.

 

Podrobné představení jednotlivých odborníků, jejich témat a oborů probíhá v rámci i) online programů TechneciumONLINE jako jsou Pátečníci z Technecia, tematické semináře, ii) živých přednášek ve školách, iii) Víkendů s vědou v Techneciu a navazujících exkurzí s vědci jak do terénu tak na vybraná pracoviště VŠ, AV ČR a high-tech firem.

Realizace jednotlivých projektů probíhá v rámci Klubu Technecium formou pravidelných čtvrtečních schůzek, Víkendů s vědou, workshopů nebo odb. praxí, stáží a letních kempů.

 

PŘÍKLADY AKTUÁLNĚ BĚŽÍCÍCH PROJEKTŮ:,-

Ve spolupráci s astronomy a umělci realizujeme projekt Solarografie propojující vědu a umění. V rámci projekt stavíme speciální dírkové kamery, které umísťujeme do veřejného prostoru tak aby snímaly pohyb Slunce po jižní obloze v období několika týdnů nebo měsíců. Díky tomu dokážeme zachytit nejen pohyb Země vesmírem, ale také třeba míru oblačnosti nebo srážek v daném období nebo opakovanou lidskou činnost atp. spolu s prostředím ve kterém se naše solarografická guerrila odehrává.  Solarografie tak umožňuje zachytit krajinné nebo architektonické dominanty (například námi mapované pardubické industrie) jinak než jsme zvyklí. Výsledky projektu budou vystaveny na ASU AV ČR v Ondřejově v rámci setkání profesionálních vědců a umělců Solarografie mezi vědou a uměním 2021-2022.

Projekt Solarografie navazuje na projekt SPACE ART, který jsme realizovali v roce 2018 ve spolupráci se vzdělávací kanceláří ESA v ČR (ESERO CZ) a Českou kosmickou kanceláří. 

Ve spolupráci s odborníky na kosmonautiku společně navrhujeme a s pomocí 3D modelovacích programů TinkerCAD a Fusion360 vytváříme 3D modely kosmických základen na Měsíci (alternativně na Marsu). Součástí návrhů je také popis fungování základen, použitých materiálů a technologických řešení. Hotové digitální modely následně převádíme pomocí 3D tisku do reálných modelů, které budou na konci roku 2021 vystaveny na AKADEMII VĚD ČR. S digitálními modely a technologickými návrhy Měsíční základny se navíc účastníme mezinárodní soutěže Evropské kosmické agentury (ESA).

Ve spolupráci s vývojáři z JHV Engineering a přírodovědci z PřF UK v Praze a Východočeského muzea vyvíjíme dálkově řízenou robotickou ponorku (ROV) KNOWTILUS vybavenou senzory, kamerami a odběrovým zařízením pro hydrobiologický výzkum ve sladkých i slaných vodách.  Cílem je umožnit přírodovědcům výzkum, který by jinak realizovali velmi obtížně (potápění pod ledem) nebo by bez robotické ponorky nebyl vůbec možný (velké hloubky, teploty atp.).   Prototyp ponorky byl úspěšně testován v Chorvatsku v letech 2019 a 2020 vn rámci expedice za Středomořskou biologií. Aktuálně probíhá její další vylepšování a vývoj nových senzorických a odběrových modulů.  

Tematicky široce rozkročený projekt, realizovaný ve spolupráci s odborníky z PřF UK, JČU, FEI UPa, RECETOX, UCHP AV ČR a JHV Engineering je zaměřen na environmentální monitorování a zhodnocení vybraných lokalit (např. národní přírodní reservace Bohdanečské rybníky, pobřežního mořského biomu u poloostrova Pelješac, odpadních vod s lokální čističky atp.) s využitím moderních senzorických (DIY – udělej si sám)  technologií a dálkového průzkumu Země. Mezioborový projekt zahrnuje témata z botaniky, hydrologie, hydrobiologie, ekotoxikologie (mikroplastů), monitorování kvality ovzduší, úrovně hluku, elektrotechniky, mikroelektroniky, programování a robotiky atp. Dílčí tematické zapojení do programu Globe i řady mezinárodních projektů občanské vědy. Projekt bude realizován ve spolupráci s odborníky z 

Cílem dlouhodobého mezioborového projektu, který běží od roku 2018 je, ve spolupráci s odborníky z JHV Engineering, FEI UPA, UFA AV ČR, PřF UK je v letošním roce vyvinout již 4. generaci funkčního modelu pikosatu  (kosmické sondy UTSat) určené k průzkumu Země či cizích kosmických těles o velikosti plechovky Coca-coly. Jednotlivé mise UTSatu kombinují koncept robotického UAV/ROV s multisenzorickou platformou a pozemní stanicí pro příjem a přenos signálu. .Jednotlivé generace UTSatu se každoročně účastní mezinárodní  soutěže Evropské kosmické agentury Cansat.

Cílem dlouhodobého projektu technecia je každoročně realizovat několik kosmických experimentů s využitím Raspberry Pi (Issy) umístěného v modulu Columbus na Mezinárodní kosmické stanici (ISS). Projekty je součástí mezinárodní soutěže Astro Pi

Projekt je realizován ve spolupráci s odborníky z FEI UPA, ČVUT a PřF UK.

V roce 2021 se chystáme realizovat celkem 3 exerimety 

o    EarthObservers 2021, Dálkový průzkum Země (*)

o    Orbital Mechanics 2021, Analýza orbitální mechaniky ISS

         o    μTesla, Mapování magnetického pole Země 

(* experiment “Earth Observers” využívá Raspberry Pi kameru NoIR k dálkovému průzkumu Země, k vyhodnocení environmentálního stavu suchozemské vegetace a rizika růstu sinic v mořích a oceánech.)

Bližší informace k tomuto projektu naleznete na této webové stránce.

Cílem mise je realizovat jednoduchý experiment s využitím senzorů Raspberry Pi umístěných na Mezinárodní kosmické stanici (ISS), který spočívá v monitorování a zobrazení teploty v modulu Columbus. Projekt je určen pro studenty a žáky do 14 let.

Celoroční projekt je zaměřen na monitorování globální změny. Projekt je určen žákum a studentům do 15 let. Více zde: https://esero.sciencein.cz/detective Projekt bude realizován ve spolupráci s odborníky z PřF UK.

 Cílem projektu ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví (NUDZ) je pomocí (neuro) behaviorálních experimentů zmapovat zrání neuronálního systému zodpovědného za sebeuvědomování a jeho vývojové fáze. 

Projekt s tématem mikroskopie propojuje chemii, fyziku, techniku, biologii, umění i architekturu. V rámci projektu můžete pracovat a experimentovat s pokročilými mikroskopickými technikami včetně fluorescenční a vysoce rozlišené mikroskopie. Do projektu jsou zapojeni profesionální biologové, fyzici, chemici i popularizátoři vědy. Projekt je realizovám ve spolupráci s odborníky z UFCH AV ČR, PřF UK, 3.LF UK a JHV Engineering.

Cílem projektu, který realizujeme s vědci z UFCH AV ČR  je vývoj low-cost zařízení pro diagnostiku fruktosové malabsopce. Tato dříve poměrně málo známá a obtížně diagnostikovatelná metabolická porucha, způsobuje v současnosti (díky nadbytku fruktosy v naší stravě) řadě lidí chronické gastroenterologické potíže. Úspěšná realizace projektu demonstruje možnosti, které před námi otevírá využití low cost elektronických senzorů ve spojení s analýzou dechu v personalizované medicíně.  

Cílem projektu, který realizujeme ve spolupráci s UFCH AV ČR je opakování slavného Urey – Millerova experimentu týkajícího se modelování chemické abiogeneze v primární atmosféře Země před cca 4,5 mld. let. Součástí projektu je vedle kosntrukce eperimentální aparatury a realizace vlastního experimentu také analýza získaných organickým molekul (např. aminokyselin) moderními spektroskopickými technikami infarčervené a Ramanovské spektroskopie.

Projekt navazuje na online seminář Astrobiologie, který realizujeme ve spolupráci s PřF UK.  Astrobiologie nabízí zajímavou mezioborovou perspektivu kombinující snad všechny přírodní vědy i techniku. Projekt se věnuje biologickým experimentům vlatsní konstrukce, které pomocí balonových sond zkoumají extrémní (NearSpace) prostředí Stratosfery nebo ve vakuové komoře simulují Marsovské prostředí kde spolu z odborníky zkoumají extrémofilní organismy ajejich adaptacena extrémní prostředí.  Realizace experimentu ve spolupráci s odborníky je příležitostí pro ročníkový projekt nebo SOČ v oblasti biologie, fyziky, či informatiky (ICT).

Projekt navazuje na online hackathon Evropské kosmické agentury ActInSpace z roku 2020, a jeho cílem, je ve spolupráci s odborníky z PřF UK, JHV Engineering a neziskové organizace Chraňme mořské želvy, vyvinout malé trackovací GPS a robotické platformy pro boj s pytláctvím a k monitorování malých želvo o jejichž pohybu v moři toho víme zatím velmi málo a přitom jsou tato data z hlediska ochrany klíčová.  Vedle toho se projekt zabívá zpracováním dat o populacích mořských želv v různých částech světa a  monitorovní změn jejich hnízdních pláží s využití dat z dálkového průzkumu Země.

Běžící projekt ve spolupráci s Průša Research, JHV Engineering a lékaři z různých oborů se zabývá možnostmi aplikace moderních technologií 3D tisku (vč. jejich srovnání) v různých oborech jako je zubní lékařství, protetika, biomedicína atp. či vzdělávání budoucích zdravotních pracovníků. 

V Techneciu 22.-28.8.2020

Botanika    –  2021, pokračujeme mapování vegetace v okolí Pardubic s využitím DPZ

Robotika –  2021, pokračujeme dalším vývojem UTesla-Trucku

Fotochemie  – 2021, pokračujeme stavbou VIS-NIR spektrofotometru

Na fyziku v týmu  – série experimentů pro mezinárodní turnaj mladých fyziků

Bílé hole

Další podrobnosti projektům budou průběžně zveřejňovány na našich webových stránkách www.opensciencehub.cz a facebooku www.facebook.com/utesla.

TECHNECIUM – Talent centrum Průmyslu 4.0

Nádražní 641
533 51 Pardubice

Česká republika

KONTAKTY

A. Prokop – 774 143 458; prokop.alex@gmail.com

Jaroslav Bartel – 739 879 275

Translate »