Individuální a týmové výzkumné projekty (SOČ)

Tvůrčí a badatelské projekty

  • Chcete dělat něco jedinečného a podílet se na posouvání hranic možností i lidského poznání?
  • Hledáte atraktivní téma na tvůrčí – badatelský projekt, ročníkovou nebo maturitní práci či SOČku?
  • Chcete si vyzkoušet reálnou práci ve vědě a výzkumu nebo na vývoji technických a  sociálních inovací?

Ve spolupráci s odborníky z vědy a výzkumu Vám nabízíme široké spektrum témat současné vědy a techniky ze kterých si můžete vybírat. Přehled aktuálních témat a oborů. Podrobné představení jednotlivých odborníků, jejich témat a oborů probíhá v rámci i) prezenčního semináře Science Starter ii) série přednášek Pátečníci z Technecia, iii) exkurzí na pracoviště AV ČR a vysokých škol a Víkendů s vědou v Techneciu.

K vybraným tématům Vám spolu s odborníky pomůžeme připravit a realizovat Váš (školní, ročníkový, maturitní či SOČ) projekt.

Realizace jednotlivých projektů probíhá v rámci Klubu Technecium formou pravidelných schůzek, Víkendů s vědou, workshopů nebo odb. praxí, stáží a letních kempů.

Zaregistrujte se do klubu Technecium, případně nás kontaktujte na e-mailu: [email protected] nebo na čísle: 774 143 458.

Příklady vybraných projektů

Vesmír a kosmonautika

Cílem projektu, který realizujeme ve spolupráci s UFCH AV ČR je opakování slavného Urey – Millerova experimentu týkajícího se modelování chemické abiogeneze v primární atmosféře Země před cca 4,5 mld. let. Součástí projektu je vedle kosntrukce eperimentální aparatury a realizace vlastního experimentu také analýza získaných organickým molekul (např. aminokyselin) moderními spektroskopickými technikami infarčervené a Ramanovské spektroskopie.

Projekt navazuje na online seminář Astrobiologie, který realizujeme ve spolupráci s PřF UK.  Astrobiologie nabízí zajímavou mezioborovou perspektivu kombinující snad všechny přírodní vědy i techniku. Projekt se věnuje biologickým experimentům vlatsní konstrukce, které pomocí balonových sond zkoumají extrémní (NearSpace) prostředí Stratosfery nebo ve vakuové komoře simulují Marsovské prostředí kde spolu z odborníky zkoumají extrémofilní organismy ajejich adaptacena extrémní prostředí.  Realizace experimentu ve spolupráci s odborníky je příležitostí pro ročníkový projekt nebo SOČ v oblasti biologie, fyziky, či informatiky (ICT).

UTESLA SPACE PROGRAM – účast v programech Evropské kosmické agentury (ESA):

Cílem dlouhodobého mezioborového projektu, který běží od roku 2018 je, ve spolupráci s odborníky z JHV Engineering, FEI UPA, UFA AV ČR, PřF UK je v letošním roce vyvinout již 4. generaci funkčního modelu pikosatu  (kosmické sondy UTSat) určené k průzkumu Země či cizích kosmických těles o velikosti plechovky Coca-coly. Jednotlivé mise UTSatu kombinují koncept robotického UAV/ROV s multisenzorickou platformou a pozemní stanicí pro příjem a přenos signálu. .Jednotlivé generace UTSatu se každoročně účastní mezinárodní  soutěže Evropské kosmické agentury Cansat.

Cílem dlouhodobého projektu technecia je každoročně realizovat několik kosmických experimentů s využitím Raspberry Pi (Issy) umístěného v modulu Columbus na Mezinárodní kosmické stanici (ISS). Projekty je součástí mezinárodní soutěže Astro Pi

Projekt je realizován ve spolupráci s odborníky z FEI UPA, ČVUT a PřF UK.

Od roku 2020 pravidelně realizujeme následující exerimenty

  1. Dálkový průzkum Země zaměřený na vyhodnocení environmentálního stavu suchozemské vegetace a rizika růstu sinic v mořích a oceánech
  2. Analýza orbitální mechaniky a mikrogravitace na ISS
  3. Mapování magnetického pole Země a intenzity kosmického záření
  4. Mapování světelného a atmosférického znečištění Země

Bližší informace k tomuto projektu naleznete na této webové stránce.

Cílem mise je realizovat jednoduchý experiment s využitím senzorů Raspberry Pi umístěných na Mezinárodní kosmické stanici (ISS), který spočívá v monitorování a zobrazení teploty v modulu Columbus. Projekt je určen pro studenty a žáky do 14 let.

Ve spolupráci s odborníky na kosmonautiku společně navrhujeme a s pomocí 3D modelovacích programů TinkerCAD a Fusion360 vytváříme 3D modely kosmických základen na Měsíci (alternativně na Marsu). Součástí návrhů je také popis fungování základen, použitých materiálů a technologických řešení. Hotové digitální modely následně převádíme pomocí 3D tisku do reálných modelů, které budou na konci roku 2021 vystaveny na AKADEMII VĚD ČR. S digitálními modely a technologickými návrhy Měsíční základny se navíc účastníme mezinárodní soutěže Evropské kosmické agentury (ESA).

Robotika a informační a komunikační technologie

Ve spolupráci s vývojáři z JHV Engineering a přírodovědci z PřF UK v Praze a Východočeského muzea vyvíjíme dálkově řízenou robotickou ponorku (ROV) KNOWTILUS vybavenou senzory, kamerami a odběrovým zařízením pro hydrobiologický výzkum ve sladkých i slaných vodách.  Cílem je umožnit přírodovědcům výzkum, který by jinak realizovali velmi obtížně (potápění pod ledem) nebo by bez robotické ponorky nebyl vůbec možný (velké hloubky, teploty atp.).   Prototyp ponorky byl úspěšně testován v ČR i v Chorvatsku v rámci expedice za Středomořskou biologií. Aktuálně probíhá její další vylepšování a vývoj nových senzorických a odběrových modulů.

Raketové a proudové motory

Nové materiály

Senzory a detektory pro (bio)fyzikální měření

Cílem projektu, který realizujeme s vědci z UFCH AV ČR  je vývoj low-cost zařízení pro diagnostiku fruktosové malabsopce. Tato dříve poměrně málo známá a obtížně diagnostikovatelná metabolická porucha, způsobuje v současnosti (díky nadbytku fruktosy v naší stravě) řadě lidí chronické gastroenterologické potíže. Úspěšná realizace projektu demonstruje možnosti, které před námi otevírá využití low cost elektronických senzorů ve spojení s analýzou dechu v personalizované medicíně.

Medicína

Běžící projekt ve spolupráci s Průša Research, JHV Engineering a lékaři z různých oborů se zabývá možnostmi aplikace moderních technologií 3D tisku (vč. jejich srovnání) v různých oborech jako je zubní lékařství, protetika, biomedicína atp. či vzdělávání budoucích zdravotních pracovníků.

Biotechnologie

Ochrana a monitorování životního prostředí

Projekt navazuje na online hackathon Evropské kosmické agentury ActInSpace a jeho cílem, je ve spolupráci s odborníky z PřF UK, JHV Engineering a neziskové organizace Chraňme mořské želvy, vyvinout malé trackovací GPS a robotické platformy pro boj s pytláctvím a k monitorování malých želvo o jejichž pohybu v moři toho víme zatím velmi málo a přitom jsou tato data z hlediska ochrany klíčová.  Vedle toho se projekt zabívá zpracováním dat o populacích mořských želv v různých částech světa a  monitorovní změn jejich hnízdních pláží s využití dat z dálkového průzkumu Země.

Tematicky široce rozkročený projekt, realizovaný ve spolupráci s odborníky z PřF UK, JČU, FEI UPa, RECETOX, UCHP AV ČR a JHV Engineering je zaměřen na environmentální monitorování a zhodnocení vybraných lokalit (např. národní přírodní reservace Bohdanečské rybníky, pobřežního mořského biomu u poloostrova Pelješac, odpadních vod s lokální čističky atp.) s využitím moderních senzorických (DIY – udělej si sám)  technologií a dálkového průzkumu Země. Mezioborový projekt zahrnuje témata z botaniky, hydrologie, hydrobiologie, ekotoxikologie (mikroplastů), monitorování kvality ovzduší, úrovně hluku, elektrotechniky, mikroelektroniky, programování a robotiky atp. Dílčí tematické zapojení do programu Globe i řady mezinárodních projektů občanské vědy.

Celoroční projekt je zaměřen na monitorování globální změny a navazuje na vzdělávací program ESA. Projekt je určen žákum a studentům do 15 let. Více zde: https://esero.sciencein.cz/detective Projekt je realizován ve spolupráci s odborníky z PřF UK

Psychologie a kognitivní vědy

Cílem projektu ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví (NUDZ) je pomocí (neuro) behaviorálních experimentů zmapovat zrání neuronálního systému zodpovědného za sebeuvědomování a jeho vývojové fáze.

Společenské vědy a historie

Věda a umění

Ve spolupráci s astronomy a umělci realizujeme projekt Solarografie propojující vědu a umění. V rámci projekt stavíme speciální dírkové kamery, které umísťujeme do veřejného prostoru tak aby snímaly pohyb Slunce po jižní obloze v období několika týdnů nebo měsíců. Díky tomu dokážeme zachytit nejen pohyb Země vesmírem, ale také třeba míru oblačnosti nebo srážek v daném období nebo opakovanou lidskou činnost atp. spolu s prostředím ve kterém se naše solarografická guerrila odehrává.  Solarografie tak umožňuje zachytit krajinné nebo architektonické dominanty (například námi mapované pardubické industrie) jinak než jsme zvyklí.

Projekt Solarografie navazuje na projekt SPACE ART, který jsme realizovali ve spolupráci se vzdělávací kanceláří ESA v ČR (ESERO CZ) a Českou kosmickou kanceláří.

Projekt s tématem mikroskopie propojuje chemii, fyziku, techniku, biologii, umění i architekturu. V rámci projektu můžete pracovat a experimentovat s pokročilými mikroskopickými technikami včetně fluorescenční a vysoce rozlišené mikroskopie. Do projektu jsou zapojeni profesionální biologové, fyzici, chemici i popularizátoři vědy. Projekt je realizovám ve spolupráci s odborníky z UFCH AV ČR, PřF UK, 3.LF UK a JHV Engineering.

 

 

 

.

 

 

 

V Techneciu 22.-28.8.2020

Botanika    –  2021, pokračujeme mapování vegetace v okolí Pardubic s využitím DPZ

Robotika –  2021, pokračujeme dalším vývojem UTesla-Trucku

Fotochemie  – 2021, pokračujeme stavbou VIS-NIR spektrofotometru

Na fyziku v týmu  – série experimentů pro mezinárodní turnaj mladých fyziků

Bílé hole

Další podrobnosti projektům budou průběžně zveřejňovány na našich webových stránkách www.opensciencehub.cz a facebooku www.facebook.com/utesla.

Translate »