29.9.2023 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Aleše Stuchlíka na téma Jak se učíme a pamatujeme si

Chování živočichů i člověka, a také učení a paměť, lze chápat jako výsledek činnosti desítek miliard neuronů v mozku a ohromného počtu jejich spojení. Na základě poznatků anatomů a fyziologů z počátku dvacátého století zažily neurovědy velký rozmach v jeho druhé polovině. Badatelé se dnes učí chápat signály přenášené prostřednictvím neuronů a funkci nervových okruhů a jejich význam pro učení a obecně chování. Přesto však mnoho otázek zůstává nezodpovězených. Přednáška odhalí tajemství neurofyziologie učení a paměti, mozkových reprezentací a pár tipů pro lepší učení a paměť.
Aleš Stuchlík (*1974) pracuje jako vědecký pracovník a vedoucí oddělení neurofyziologie paměti Fyziologického ústavu AV. Zabývá se především výzkumem učení, paměti a prostorové navigace. Věnuje se též studiu kognitivních defi citů a dalších změn chování doprovázejících zvířecí modely neuropsychiatrických onemocnění, výzkum jeho týmu napomáhá porozumět nervovým základům chování. Zabývá se i popularizací vědy (mj. působil jako odborný lektor překladu knihy Od neuronu k mozku z nakl. Academia).
Pokračujeme v živých přednáškách. Sejdeme se tedy krátce před pátou opět v budově Přírodovědecké fakulty na Viničné 7 v posluchárně B3 (Fotochemie), která se nachází v přízemí vlevo od hlavního vchodu.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Událost na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1425305588241201/
Odkaz na stream: https://www.youtube.com/watch?v=cFafTpzcQuA
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

15.9.2023 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Ondřeje Pejchy na téma Původ chemických prvků ve vesmíru

Vysvětlení vzniku chemických prvků patří mezi základní úkoly astronomie a vyžaduje spojení znalostí jaderné a subjaderné fyziky, hydrodynamiky a explozí, ale také třeba syntézy molekul a prachových zrn. Zároveň je ale třeba chytře interpretovat a kombinovat astronomická pozorování, abychom dokázali myšlenkově překlenout ohromné vzdálenosti stejně jako časové škály od milisekund až po miliardy let. Přednáška představí naše současné znalosti o původu prvků a o jejich vzniku v různých druzích hvězdných výbuchů.
Ondřej Pejcha (*1984) absolvoval MFF UK v r. 2008. Na Ohijské státní universitě r. 2013 obhájil doktorát. Následně získal postdoktorská stipendia NASA Hubble a Lyman Spitzer Jr. a čtyři roky působil na Princetonské univerzitě. V roce 2018 získal ERC grant na téma „Catastrophic Interactions of Binary Stars and the Associated Transients“. V roce 2019 získal Cenu Neuron pro mladé nadějné vědce v oboru fyzika.
Pokračujeme v živých přednáškách. Sejdeme se tedy krátce před pátou opět v budově Přírodovědecké fakulty na Viničné 7 v posluchárně B3 Fotochemie (na dveřích je též označení P34), která se nachází v přízemí vlevo od hlavního vchodu.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

9.8.2023 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Jaromíra Šrámka na téma Somatické mutace v nenádorových onemocněních

Získáním solidní evidence dokladující to, že molekulární podstatou nádorů je získané poškození DNA (somatická mutace), byla v hrubých rysech osvětlena záhada vzniku jedné velké skupiny onemocnění. S postupem času se v laickém chápání patologických procesů začala klást rovnost mezi somatická mutace a nádory. Existují však i jiná onemocnění, u kterých se dlouho spekuluje o významu somatických mutací na jejich vznik a nebo rozvoj. Jde zejména o neurodegenerativní onemocnění jako například Alzheimerova nebo Parkinsonova nemoc. Až do nedávné doby bylo prakticky nemožné hypotézu o vlivu somatických mutací na patogenezi neurodegenerativních onemocnění testovat přímo, teprve v posledních letech s možností analýzy DNA na úrovni jednotlivých buněk se situace mění.
Jaromír Šrámek vystudoval všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Po různých pracovních zkušenostech zahrnujících i několik let práce na patologickém oddělení okresní nemocnice se nyní na Ústavu histologie a embryologie zabývá kvantitativní histologií.
Pokračujeme v živých přednáškách. Sejdeme se tedy krátce před pátou opět v budově Přírodovědecké fakulty na Viničné 7 v posluchárně B3 Fotochemie (na dveřích je též označení P34), která se nachází v přízemí vlevo od hlavního vchodu.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

1.9.2023 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Davida Černého na téma Etika války

Teorie spravedlivé války se jakýmsi středem mezi pacifismem na jedné straně (žádná válka není morálně ospravedlněná) a realismem (morální hodnocení nelze na války uplatňovat) na straně druhé. Klasická teorie či paradigma spravedlivé války obsahuje dvě sady podmínek: ius ad bellum (spravedlivé zahájení války) a ius in bello (spravedlivé vedení války). V současnosti k nim přibyly také podmínku ius ante bellum (spravedlnost před válkou) a ius post bellum (ukončení války a poválečná vypořádání). Podle tohoto paradigmatu navíc platí, že mezi ius ad bellum a ius in bello neexistuje žádný vztah závislosti. Jedním z důsledků je to, že pokud kombatanti bojují ve shodě s ius in bello, musíme je považovat za morálně rovnocenné bez ohledu na to, na jaké straně konfliktu bojují. Jinými slovy, všichni kombatanty mají rovné právo zabíjet.
Ve své přednášce představím tradiční paradigma spravedlivé války a ukáži, jakým způsobem se používá k hodnocení vojenských konfliktů. Následně se zaměřím na moderní kritiku tohoto paradigmatu, která se snaží především zpochybnit logickou nezávislost mezi ius ad bellum a in bello. Nejsou-li tyto podmínky nezávislé, plyne z toho celá řada velmi důležitých závěrů, např. zpochybnění morální rovnosti kombatantů. Zdá se, že si toto nové paradigma získává stále více zastánců. Zdá se ale – jak se pokusím ukázat – že čelí vážným námitkám a problémům, které problematizují jeho platnost. Možná nám nezbývá než se vrátit k paradigmatu klasickému.
David Černý vystudoval teoretickou filosofii (Boloňa, Řím), v Itálii přednášel logiku a filosofii vědy. V současné době se věnuje bioetice (1. LF UK v Praze), filosofii práva a analytické filosofii (metafyzika, etika, personální ontologie) a působí jako vědecký pracovník Ústavu státu a práva AV ČR.
Pokračujeme v živých přednáškách. Sejdeme se tedy krátce před pátou opět v budově Přírodovědecké fakulty na Viničné 7 v posluchárně B3 Fotochemie (na dveřích je též označení P34), která se nachází v přízemí vlevo od hlavního vchodu.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

25.8.2023 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Dana Černého na téma Je kryptozoologie pořád ještě sexy?

Kryptozoologie dostává v posledních dekádách na frak. Z původně zamýšlené seriózní vědecké disciplíny se stal záhadologický cirkus, spadající do ranku ufologie, parapsychologie a jiných pavěd. Ale měla někdy šanci být něčím jiným? Jak přírodovědce novověku napadlo, že by bájní či vyhynulí tvorové mohli někde přežívat? A mohou?
V přednášce se podíváme na historické kořeny kryptozoologie, možnosti přežívání záhadných tvorů ve stínu moderních technologií a hlavně jak s tím vším souvisí dlouhozobka svízelová.
Dan Černý, ilustrátor, autor komiksů, animátor, filmař a amatérský hudebník je absolventem Vysoké odborné školy filmové ve Zlíně a v nedávné době se stal členem týmu, který pro společnost Walt Disney kreslí kačera Donalda.
Pokračujeme v živých přednáškách. Sejdeme se tedy krátce před pátou opět v budově Přírodovědecké fakulty na Viničné 7 v posluchárně B3 Fotochemie (na dveřích je též označení P34), která se nachází v přízemí vlevo od hlavního vchodu.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

18.8.2023 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Radvana Bahbouha na téma Sociální polarizace

Sociální polarizace je jev, při kterém v malých i velkých sociálních skupinách dochází k tomu, že se při názorové nejednoznačnosti štěpí na dvě skupiny, které se ve svých názorech extremizují. Přednáška se bude týkat nejen jeho podstaty, ale také důsledků a možností prevence.
Radvan Bahbouh vystudoval matematickou statistiku a teorii pravděpodobnosti na MFF UK, psychologii na FF UK, arteterapii na PedF JU a všeobecné lékařství na 3. LF UK.
Na katedře psychologie FF UK přednášel metodologii psychologie, teorii psychodiagnostiky a psychometrii. Je autorem metody Sociomapování, která představuje metodu analýzy sociálních systémů za účelem jejich vizualizace, která umožní dobrou orientaci ve vzájemných vztazích a komunikačních sítích. Založil a vede společnost QED GROUP a.s., která se zabývá personálním poradenstvím, psychologickým koučováním, vzděláváním manažerů a Sociomapováním.
Pokračujeme v živých přednáškách. Sejdeme se tedy krátce před pátou opět v budově Přírodovědecké fakulty na Viničné 7 v posluchárně B3 Fotochemie (na dveřích je též označení P34), která se nachází v přízemí vlevo od hlavního vchodu.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

11.8.2023 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Tomáše Přibyla na téma Kterak nás sežere čínský kosmický drak

Před koncem dekády se projdou čínští kosmonauti po Měsíci a krátce poté přiveze automatická sonda vzorky hornin z Marsu. K tomu vlastní orbitální stanice, raketoplán nebo plán na výstavbu lunární základny. Před startem má velký kosmický teleskop, sondy k asteroidům, kometám nebo mimo hranice Sluneční soustavy. A jako třešnička navíc řada komerčních firem, které vyvíjí vlastní rakety, družice a další techniku či služby. To vše a ještě mnohem více je dnešní kosmonautika v Čínské lidové republice.
Přednáší Ing. Tomáš Přibyl
Publicista v oblasti kosmonautiky a autor mnoha knih literatury faktu (Smrt měla jméno Challenger, Den, kdy se nevrátila Columbia, Poklady kosmonautiky, Dobytí Měsíce aj.). Osobně navštívil všechna kosmická střediska NASA, potkal více než 260 kosmonautů, viděl startovat všechny americké raketoplány. Působí jako kurátor letectví a kosmonautiky Technického muzea v Brně.
Pokračujeme v živých přednáškách. Sejdeme se tedy krátce před pátou opět v budově Přírodovědecké fakulty na Viničné 7 v posluchárně B3 Fotochemie (na dveřích je též označení P34), která se nachází v přízemí vlevo od hlavního vchodu.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Pozor! Záznam z přednášky bude zveřejněn až po cca půl roce.
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

4.8.2023 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Olgy Ryparové na téma Chemie v jídle

Znáte podobné slogany jako „Prodáváme jídlo bez chemie“? Chemie má často špatnou pověst. Oli, autorka projektu Olinium si ale dává za cíl ukázat, že je to věda, která nám ve skutečnosti pomáhá pochopit okolní svět. Chemie má přesah do zdraví člověka i výživy. V přednášce se dozvíte zajímavosti o potravinách a také zboříme několik mýtů spojených s jídlem.
Olga Ryparová je lektorka a popularizátorka chemie. Už od střední školy doučovala spolužáky, a protože ji to bavilo, začala po vysoké škole začala spolupracovat s agenturami na přípravu na medicínu. V roce 2019 spustila youtube kanál Olinium, kam každý týden nahrává výuková videa z chemie. Nyní učí 2 typy kurzů – roční a jarní nejen se zaměřením na přijímací zkoušky na české lékařské fakulty.
Kromě toho se velmi intenzivně věnuje popularizaci chemie na sociálních sítích.
Pokračujeme v živých přednáškách. Sejdeme se tedy krátce před pátou opět v budově Přírodovědecké fakulty na Viničné 7 v posluchárně B3 Fotochemie (na dveřích je též označení P34), která se nachází v přízemí vlevo od hlavního vchodu.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

28.7.2023 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Claire Klingenberg na téma Duchové a mimozemšťané – Co mají společného?

Když se mluví o trendech, lidé si spíše představí trendy módní nežli trendy paranormální. Ale i ve světě nadpřirozena (nebo obzvlášť v něm?) najdeme střídající se vlny popularity, i cykličnost a evergreeny.
Jako krásný příklad převlékání kabátů jsou právě metody komunikace s duchy i s mimozemšťany a očekávání, která se na tuto komunikaci upínají.
Pojďme se společně podívat, jak se proměňovaly a proměňují komunity a představy lidí kolem spiritismu, channelingu, kontaktérství a vyvolávání.
Claire je prezidentkou Evropské rady skeptických organizací – ECSO. V České republice vede projekt kritického myšlení, Nenechte se nachytat! Ve skeptickém hnutí se pohybuje od roku 2013 – původně jako spolu-organizátor Paranormální výzvy. Byla konzultantem pro různé projekty, kde se věda potkává s nadpřirozenem (v ČR to byl například Projekt Náhoda). Claire přednáší na vědecko-skeptických konferencích po celé Evropě – v Anglii (QEDcon), ve Skotsku (Skeptics on the Fringe), v Finsku (Rationalist International), ve Francii (L’Université d’automne), v Belgii (ESC) a na mezinárodních platformách (Aspen Global Congress on Scientific Thinking & Action). V prosinci 2022 byla hlavní přednášející Australian Skeptics National Convention v Canbeře. Je protagonistkou dokumentárního cyklu československé produkce ČT a RTS Investigátori. Přispívá do mezinárodních skeptických časopisů. V rámci mezinárodní iniciativy March for Science (Pochod za vědu), Claire organizovala všechny tři ročníky této akce v České republice. Mohli jste jí vidět v pořadech Máte slovo a Očima Josefa Klímy, či si s ní přečíst rozhovor v časopisu Téma a Deníku N. Potkáte jí pravidelně na Veletrhu vědy a českém Skeptikonu ČKS Sisyfos.
Pokračujeme v živých přednáškách. Sejdeme se tedy krátce před pátou opět v budově Přírodovědecké fakulty na Viničné 7 v posluchárně B3 Fotochemie (na dveřích je též označení P34), která se nachází v přízemí vlevo od hlavního vchodu.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

21.7.2023 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Petry Hyklové na téma Byla (nebyla) jednou jedna planeta

Sluneční soustavu křižuje osm planet, několik planet trpasličích a statisíce planetek. Bývaly však doby, kdy jich sluneční soustava měla pět nebo třináct a o existenci dalších se pilně dohadovali astronomové. Jak objevit planetu? Jak najít planetu, která už neexistuje? A jak objevit planetu, která nikdy neexistovala?
 
Petra Hyklová (*1984) je postdoktorandkou na Filozofickém ústavu Akademie věd. Zabývá se novodobou historií přírodních věd, zejména astronomií a matematikou. Vyučuje na Matematicko-fyzikální fakultě UK, pomáhá s organizací Astronomické olympiády a popularizuje historii vědy a techniky, fyziku a ekologii pro školy i veřejnost.
 
Pokračujeme v živých přednáškách. Sejdeme se tedy krátce před pátou opět v budově Přírodovědecké fakulty na Viničné 7 v posluchárně B3 Fotochemie (na dveřích je též označení P34), která se nachází v přízemí vlevo od hlavního vchodu.
 
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
 
Událost na Facebooku: https://www.facebook.com/events/836110964067109
 
Odkaz na stream: https://www.youtube.com/watch?v=wkPGOnhqZmA
 
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/