Historie a zkušenosti Uskupení Tesla

Uskupení Tesla (UTESLA) je občanské sdružení, přírodovědců, techniků i umělců, které bourá hradby mezi vědou, uměním a běžným životem skrze vzdělávací a výstavní aktivity již více než 15 let. Pardubice jsou k tomu se svou industriální tradicí, početnou komunitou vědců a techniků ideálním podhoubím.

Některé aktivity UTESLA se již tradičně pohybující na pomezí vzdělávání, popularizace STEAM (věda-technika-inženýrství-umění-matematika), aktivismu a práce s komunitou, která je vždy spojená s vědou a technikou (např. občanská věda), jejími aktéry a uživateli (DIY) i současným uměním a jako prostředkem dialogu ale i doménou tvůrčí aplikace poznatků a technologií přírodní vědy a techniky (metodika STEAM).

V poslední dekádě se UTESLA intenzivně zaměřuje na popularizaci přírodní vědy a techniky, inovacím ve vzdělávání a rozvoj nadání ve STEM jak v mezinárodním měřítku (v rámci mezinárodních sítí spolupráce jako je ECSITE či ETN) tak i v národním (Talnet, SYPON) a regionálním (KSPN) měřítku.

UTESLA se věnuje systematickému vzdělávání žáků s důrazem na aktuální mezioborová témata současné vědy a techniky a při tom využívá inovativní přístupy jako např. badatelsky a projektově orientovaných metodiky STEAM, Design thinking atp. Při tom rozvíjí spolupráci s regionálními i nadregionálními aktéry VaVaI a vzdělávání jako jsou pracoviště technických fakult UPA, high-tech firem JHV Engineering, CoC, Edera respektive PřF UK, AV ČR atp.

Podobně se v mezinárodním (evropském) kontextu věnuje tématům nových technologií (nanotechnologie, projekt NANOPINION, 7.RP), DIY a občanské vědy (projekt SPARKS, HORIZON 2020), nebo propojování formálního a neformálního vzdělávání (projekt SySTEM 2020, Horizon 2020).

Od roku 2005 UTESLA každoročně uskutečňuje v Pardubicích výstavní a festivalové projekty propojující vědu a umění (s podporou MKČR). Od roku 2009 UTESLA ve spolupráci s partnery z řad akademických organizací, škol, firem a NNO pravidelně realizuje řadu národních a mezinárodních mezioborových vzdělávacích projektů jako je:

Roku 2013 se UTESLA stalo členem prestižní mezinárodní sítě science learning center ECSITE. Od roku 2016 UTESLA působí též jako European Talent Point v rámci Evropské sítě podpory nadání ETN. V UTESLA zároveň působí jeden z koordinátorů Krajské sítě podpory nadání v Pardubickém kraji. Od roku 2016 UTESLA podporuje vzdělávací aktivity ESA v regionu. V letech 2017 a 2018 UTESLA realizovala s podporou MŠMT vzdělávací projekty „Open Science Hub UTESLA a UTESLA Academy 2018 zaměřené na systematickou podporu rozvoje talentovaných žáků a jejich zájmu o přírodní a technické vědy, díky kterému se podařilo vytvořit síť spolupracujících škol a institucí VaVaI. Díky podpoře firmy JHV – Engineering a řady dobrovolníků z řad odborníků, pedagogů a rodičů vybudovalo UTESLA v roce 2019, Talentcentrum vědy a techniky – Technecium.

Translate »